Zadruga lahko zagotavlja članom prednosti, ki jih omogočajo prihranki zaradi večjega obsega proizvodnje oziroma poslovanja, ki jih člani s samostojnim nastopom na trgu ne bi mogli doseči ali pa bi jih dosegli v manjšem obsegu. Zadruge delujejo v korist kmetov, članov zadruge. Skupni nastop kmetov preko zadruge omogoča boljše obvladovanje stroškov in omogoča večjo dodano vrednost proizvodov.


Prednosti so lahko tudi naslednje lastnosti zadrug:

  • - Zadruga je tesno povezana s svojimi člani in v primerjavi z drugimi pravno - organizacijskimi oblikami omogoča v večji meri poslovanje po načelih trajnostnega razvoja.
  • Zadruga je organizacija spremenljivega števila članov, zato je vedno možen vstop novih članov. Članstvo v zadrugi je prostovoljno. Član lahko iz zadruge tudi izstopi.
  • Člani zadruge sodelujejo pri dodani vrednosti, ki bi sicer pripadala drugi osebi (posredniku).
  • Zadruga zagotavlja članom demokratično upravljanje z zadrugo, medtem ko je v nezadružnih organizacijah glasovalna pravica neenakomerno razdeljena oziroma odvisna od vloženega kapitala.