Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi, katerega obvezni sestavni del so zadružna pravila. Bistvene sestavine zadružnih pravil določa 6. člen Zakona o zadrugah (ZZad). Z vpisom akta o ustanovitvi v register, pridobi zadruga pravno in poslovno sposobnost.

Kot vsi pravni subjekti, tudi zadruga mora imeti svojega zakonitega zastopnika.

Dejavnosti pic