Priznanje za prispevek k razvoju zadružništva


Čestitke letošnjim nagrajenkam in nagrajencem ter iskrena hvala, da s svojim delom in prizadevanji izkazujete brezmejno predanost zadružništvu ,slovenskemu kmetu in kmetijstvu.
Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije s sodelavci

Drago Cvetl

Po predlogu MZ Ptuj za aktivno delo v upravnem odboru zadruge, kjer opravlja funkcijo že drugi mandat. Pred tem je bil več mandatov član upravnega odbora Kmetijske zadruge Radgonain en mandat član nadzornega odbora te zadruge. Je aktiven v Območni enoti Kmetijsko gozdarske zbornice Murska Sobota in odboru za kmetijstvo občine Gornja Radgona ter je predsednik Rejskega društva za lisasto pasmo Gornja Radgona. Z družino kmetuje na 65-hektarski kmetiji, kjer redijo 180 glav govedi. Kmetijo že predaja naslednikom.Janez Turk

Po predlogu KGZ Ribnica za 45 let skrbnega in uspešnega dela v tehnični trgovini zadruge, ki je pod njegovim vodstvom postala cenjena med kupci. Do upokojitve, je bil poslovodja v tehnični trgovini v Sodražici, katero je pomagal tudi dvakrat prenoviti in povečati. Odlikujejo ga delavnost, odgovornost ter občutek za delo z ljudmi. Med sodelavci je veljav za pravega trgovca in pravičnega vodjo. Tri mandate je bil član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zadruge Ribnica.Jožef Jeram

Po predlogu KGZ Idrija za aktivno delo v upravnem odboru zadruge, katerega član je že tretji mandat. V bližnji zbiralnici mleka je bil odgovoren za zbiranje mleka in vzorčenje. Kmetuje v Cerkljanskem hribovju, kjer obdeluje 50 hektarov površin in se ukvarja s prirejo mleka. Na kmetiji redijo tudi plemenske konje, pridelujejo krompir, zelenjavo ter nekaj avtohtonih sort sadja. Sodelujejo s semenarsko hišo in preizkušajo sorte krompirja. Z optimizmom gleda v prihodnost, njegovo načelo je »Kjer je volja, je tudi pot«.Sabina Ketiš Cepec

Po predlogu KZ Selnica ob Dravi, kjer je zaposlena že 40 let. Po naravi je zelo zvedava in željna znanja, zato je pisarniško delo kmalu zamenjala za delo v trgovini. Več kot tri desetletja je bila poslovodkinja kmetijske zadružne trgovine v Spodnji Selnici. Ima bogate prodajne izkušnje. Svoje znanje rada prenaša na druge sodelavce ali pa ga podeli s kupci. V prostem času vrtnari, preizkuša nove sorte ter skrbi za sadovnjak in vedno urejeno okolje. Veseli jo peka kruha in drugih dobrot.Miran Zagoršek

po predlogu KZ Ptuj za dolgoletno aktivno delo v organih zadruge, v kateri je že tretji mandat podpredsednik upravnega odbora. S svojim načinom dela je vedno krepil dobre medosebne odnose, zadružno zavest in pripadnost zadrugi. Odlikujejo ga marljivost, poštenost in želja po napredku, zato mu v okolju, kjer živi in dela, zaupajo in ga spoštujejo. Od staršev je prevzel kmetijo, veliko 7 hektarov, danes pa z družino obdelujejo 50 hektarov njiv, na njih pridelujejo žita in oljne buče, redijo pa tudi prašiče.Stanislav Kalan

Po predlogu KGZ Sloga Kranj za dolgoletno aktivno delo v upravnem odboru in aktivno sodelovanje z zadrugo. Ima široko znanje s področja kmetijstva in zadružništva ter je med člani zadruge spoštovan. Poudarja pomen povezovanja v zadrug in pripadnost zadružništvu. Kmetuje na družinski kmetiji v Jami pri Mavčičah, kjer se večinoma ukvarjajo s prirejo mleka. Odlikuje ga izjemna skrb za blagor domačih živali, za njihovo dobro počutje in zdravje.Janez Kopač

Po predlogu KZ Medvode za dolgoletno delo v UO, en mandat je bil tudi podpredsednik zadruge. Pomembno je prispeval k razvoju in ugledu domače zadruge ter k razvoju in ugledu zadružništva v celoti. Kmetuje na moderni družinski kmetiji, kjer se ukvarjajo predvsem s prirejo in predelavo mleka. Intenzivno partnersko-strokovno sodeluje s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, s Kmetijskim inštitutom Slovenije in s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.Cecilija Lukančič Valič

Po predlogu KGZ Škofja Loka za 39 let dela v zadrugi, 30 let je vodja mlekarne. Že 30 let je vodja mlekarne. Skupaj s sodelavci je v celoti prenovila proizvodnjo in poleg klasičnih izdelkov uvedla vrsto novih ter tako nabor mlečnih izdelkov prilagodila sodobnim razvojnim gibanjem. S tem je zagotovila preživetje ter dobre temelje za nadaljnji razvoj mlekarne. Pod njenim vodstvom je Loška mlekarna, ki je v zadružni lasti, postala in ostala prepoznavna butična proizvajalka domačih mlečnih izdelkov.Dušanka Mikec

Po predlogu Kmetijske zadruge Trebnje-Krka za 23 let predanega in odgovornega dela v dobro zadruge in njenih članov, zadružnikov. Vse do letošnje upokojitve je opravljala delo vodje financ in računovodstva zadruge. Dve leti je bila tudi vodja hranilno-kreditne službe. Vodila oziroma dejavno je sodelovala v postopkih združevanja zadrug na njihovem območju. Vseskozi je skrbela tudi za razvoj informacijskega sistema zadruge. Sodi med zaposlene, ki sprejemajo svoje delo kot poslanstvo, kot odgovornost do sodelavcev, zadruge in zadružnega sistema.Janko Osojnik

Po predlogu Koroške KGZ za 38 let dela v zadrugi, zlasti za njegov prispevek k razvoju zadružništva, ohranjanje zadružne zavesti ter dobrih odnosov. Je vodja Področne zadruge Dravograd, kjer že 15 let operativno vodi odkup živine in skrbi za nadaljnjo prodajo te. Je pošten, vesten in korekten sodelavec. Kljub angažiranosti v službi, najde čas tudi za druge dejavnosti in družino. Kmetijo, na kateri redijo do 30 glav govedi, je že predal sinu.Marija Gorinšek

Po predlogu KGZ Slovenske Konjice za njen doprinos ter modre in stanovitne odločitve pri najpomembnejših zadevah v poslovanju in razvoju zadruge. V zadrugi je bila zaposlena 31 let kot vodja finančno-računovodskega sektorja vse do letošnjega leta, ko se je upokojila. Svoje delo je opravljala zvesto, natančno in predano ter bila v oporo vodstvu zadruge. Vzdrževala je dobre odnose s sodelavci in kolegi iz drugih zadrug, še posebno s člani zadruge.Damjan Kastelic

Po predlogu KZ Trebnje - Krka za prispevek k razvoju in napredku zadruge. Član zadruge je že 29 let, štiri mandate je aktivno deloval v upravnem odboru KZ Krka. V zadrugi je zaposlen 31 let, med drugim je opravljal delo mlečnega kontrolorja, vodje odkupa živine in delo vodje proizvodnega območja. Po pripojitvi Kmetijske zadruge Krka h Kmetijski zadrugi Trebnje je leta 2021 prevzel delovno mesto referenta odkupa. Odlikujejo ga poštenost, neposrednost in kleno kmečko razmišljanje. Uspešno gospodari na govedorejski kmetiji.Ivan Šekoranja

Po predlogu Vinogradniškovinarske zadruge Bizeljsko - Brežice za 30-letno prizadevno vodenje zadruge v funkciji njenega predsednika ter zavzemanje za razvoj vinogradništva v Sloveniji. Med njegovim vodenjem se je zadruga kapitalsko krepila, zgradila nove poslovne prostore ter trgovino, vzpostavila vinski laboratorij in filtrirni sistem za vina, pridobila priznano znamko »PTP – Bizeljčan«. Vrsto let je bil dejaven v strokovnih odborih Zadružne zveze Slovenije. Je eden največjih vinogradnikov na Bizeljskem in prideluje vrhunska vina.Franc Štuhec

po predlogu SKZ Ljutomer Križevci za neizbrisen pečat pri razvoju zadružništva, posebno pri povezovanju zadrug v Prlekiji. Šestnajst let je bil predsednik SKZ KLAS Križevci, ki je v tem mandatu izpeljala pomembne naložbe. En mandat je bil tudi predsednik združene SKZ Ljutomer Križevci. Dejaven je bil tudi v organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije. Kmetuje na večji govedorejski kmetiji, ki jo je že predal svojim naslednikom.Peter Vrisk

Po predlogu KZ Celje za prizadevanja za razvoj slovenskega kmetijstva in zadružništva. Opravljal je številne vodilne funkcije v organizacijah s področja kmetijstva. Bil je direktor Kmetijske zadruge Celje, v njej deluje tudi danes. Vodil je več uspešnih projektov v celjski regiji, 24 let je bil predsednik Zadružne zveze Slovenije, 20 let je bil državni svetnik, bil je prvi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Bil je tudi predsednik Kapitalske zadruge in predsednik nadzornega sveta Deželne banke Slovenije ter podpredsednik Evropskega združenja kmetijskih zadrug COGECA. Kmetuje na 20 hektarov veliki kmetiji v vasi lvenca pri Vojniku.Avrelij Bonin

Po predlogu KZ Agraria Koper za dolgoletno dobro delo v organih zadruge in prizadevanja za dobrobit zadružništva. Več mandatov je bil predsednik Kmetijske zadruge Agraria Koper, v tem mandatu je predsednik nadzornega odbora zadruge. Gospod Bonin je aktiven tudi v organih Zadružne zveze Slovenije, kjer je že drugi mandat član upravnega odbora, en mandat pa je bil član nadzornega odbora Zveze. Dejaven je v organizacijah na področju kmetijstva, na državni in lokalni ravni. Od domače občine Koper je prejel priznanje za doprinos k razvoju kmetijstva. Kmetuje na kmetiji, ki obsega 7 hektarjev vinogradov ter 2 hektarja sadovnjakov in oljčnikov.Nikolaj Maver

Po predlogu UO ZZS za 30-letno uspešno vodenje KZ Tolmin, ki jo vodi vse od njene ustanovitve leta 1992. Pod njegovim vodstvom je zadrugi uspelo organizirati in povezati kmetije za skupno predelavo mleka in mesa ter razviti prepoznavne blagovne znamke. V letih od 1994 do 2006 je bil tudi direktor Mlekarne Planika, katere lastniki so kmetje tolminske zadruge. Sodeloval je v odborih Zadružne zveze Slovenije, med drugim je bil dva mandata član upravnega odbora Zveze. Že tretji mandat je član nadzornega sveta Deželne banke Slovenije. Na kmetiji, ki obsega 18 hektarov obdelovalnih površin in 12 hektarov gozda, se ukvarja z ekološko rejo ovc.Anka Lipušček Miklavčič

Po predlogu UO ZZS za njeno 27-letno prizadevno in izjemno delo v Mlekarni Planika, ki jo je zadnjih šestnajst let do letošnje upokojitve vodila kot direktorica. Mlekarno je zadnjih šestnajst let do letošnje upokojitve vodila kot direktorica. V tem času je postala Mlekarna Planika uspešna mlekarna s priznano in uveljavljeno blagovno znamko, ki je prepoznana po vsej Sloveniji in širše. Največ ji pomeni, da mlekarna dobro posluje in da so kmetje in njeni lastniki zadovoljni ter da so odnosi med sodelavci dobri. Dva mandata je bila tudi predsednica upravnega odbora Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Kmetuje na kmetiji v Zatolminu, ki jo je prevzela od staršev, na njej se ukvarjajo s prirejo mleka. V letošnjem letu je prejela državno odlikovanje, red za zasluge predsednika Republike Slovenije za prispevek k razvoju slovenskega agroživilstva in gospodarstva ter za ohranjanje lokalnih običajev posoške regije in ob tem zahvalo države Slovenije za njen dolgoletni trud, večni optimizem in nalezljivi pogum. V obrazložitvi državnega odlikovanja je zapisano: »Anka Lipušček Miklavič je s preudarnim ravnanjem, jasno strategijo in posluhom za ljudi in okolje mlekarni in posoškim krajem omogočila dolgoročno prihodnost. Mlekarno je s spretnimi načini sodelovanja povezala s proizvajalci iz Posočja, ki so se zato lahko odločili ohraniti tradicionalne načine pridelave mleka ali pa so se k njim vrnili. Nastali so inovativni domači lokalni izdelki in močna blagovna znamka. Mlekarna Planika je postala ambasador hiše okusov doline Soče, gibalo gospodarskega življenja Posočja, uveljavlja pa tudi sonaravno skrb za svoje neposredno okolje in v svojo proizvodnjo uvaja sončno elektrarno in sistem za čiščenje odpadnih voda«.Ciril Peternel

Po predlogu KGZ Škofja Loka za 30-letno aktivno delo v organih upravljanja zadruge ter strokovnih odborih in komisijah zadruge. Član zadruge je vse od mladih let, z zagnanim in konstruktivnim delom je pomembno prispeval k uspešnemu delovanju in razvoju Loške zadruge. Aktiven je tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, kjer sodeluje v strokovnem odboru za goveje meso. Kot član občinskega sveta v Škofji Loki si prizadeva za izboljševanje pogojev za člane zadruge. Skupaj z družino kmetuje na 21-hektarski kmetiji, kjer redijo govedo.Boris Rappl

Po predlogu UO ZZS za 37 let predanega dela v KGZ Litija, ki jo je tudi vodil 20 let. V tem obdobju je zadruga doživela velik razvoj, predvsem na področju trgovinske dejavnosti in odkupa mleka in živine. Pri svojem delu si je prizadeval za pregledno in pošteno vodenje in upravljanje zadruge, za blagor vseh članov zadruge in medsebojno povezovanje. Dejaven je bil v organih Zadružne zveze Slovenije, Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije in Kapitalske zadruge.


Preberite tudi