V sredo, 10. marca 2021 se je preko spletne povezave sestala Delovna skupina za ekološko kmetovanje pri MKGP in se seznanila z izhodišči strateškega načrta SKP 2023 - 2027.

MKGP bo pristopilo k celovitemu spodbujanju ekološkega kmetovanja v okviru večine specifičnih ciljev, ki jih predvideva reforma SKP in si bo prizadevalo, da z intervencijami v čim večji meri prispeva k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora, ki predvideva, da se bo v EU do leta 2030 na 25 % površin kmetovalo ekološko.

Kmetijski minister, g. Podgoršek je poudaril, da bo potrebno oblikovati kratke dobavne verige, da se bo lahko koristilo sredstva za skupinske naložbe za predelavo in trženje.

Potrebno bo povezovanje ekoloških kmetovalcev v zadruge in organizacije proizvajalcev. MKGP pa bo poskrbelo, da se bo izvajal nadzor javnih ustanov glede izpolnjevanja obveze po 15 % ekološke hrane v okviru javnih naročil. Pozdravil je tudi prizadevanja za vzpostavitev prve ekoregije na Tolminskem, v katera sta vključeni tudi KZ Tolmin in Mlekarna Planika.

Udeleženci sestanka so izpostavili, da ni dovolj kmetijskih svetovalcev specializiranih za ekološko kmetovanje.

Predlagali so, da se na najožjih vodovarstvenih območjih spodbuja ekološko kmetovanje in da se pri najemu kmetijskih zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS daje prednost ekološkim kmetijam. Ugotavljajo, da več kot je ekoloških kmetij, večji postaja problem prodaje, zato bodo v bodoče zadruge imele vse večjo vlogo pri odkupu ekoloških pridelkov in ekološko vzrejenih živali. Nekaj zadrug se je že uspešno spoprijelo s tem izzivom.

Preberite tudi