V petek, 19. februarja 2021, je v obliki spletne konference potekal regijski posvet zadružnikov, članov zadrug članic Zadružne zveze Slovenije iz ljubljanske, kamniško-zasavske, gorenjske, južno-primorske, severno-primorske in notranjske regije.

Zadružniki so se seznanili s ključnimi tematikami tako strateških usmeritev kot novosti, s poslovnimi rezultati zadrug ter aktualnim dogajanjem v ZZS. Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je izpostavil pomen zadružništva in pogajalsko moč tako povezanih pridelovalcev v verigah oskrbe s hrano »od vil do vilic« ter predstavil aktualno delo MKGP. S strani kmetijskega ministrstva so bile predstavljene še aktivnosti v prehodnem obdobju 2021/22, ukrepi novega strateškega načrta za SKP 2023 – 2027 in inštrumenti za okrevanje gospodarstva po koronakrizi. Zadružniki so se seznanili tudi z izplačilom podpor in novosti dela Agencije RS za kmetijske trge in podeželje, ki je v celoti prešla na digitalno poslovanje in izdajanje odločb.

S strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bil predstavljen koncept masnih bilanc in priprava nove zakonodajne ureditve. Z uvedbo masnih bilanc bi se potrošniku zagotovil dodaten podatek o poreklu. Potrebno je doseči konsenz, da se obveznosti za vodenje sledljivosti porekla prerazporedijo po celotni verigi.

S strani Deželne banke Slovenije so bile predstavljene novosti in ugodnosti, ki jih banka ponuja kmetom in zadrugam.

Zadružniki so v okviru razprave izpostavili problematiko dolgoletnega zaskrbljujočega stanje v živinoreji, zlasti nizkih odkupnih cen. Podan je bil predlog, da se uvede tudi subvencije za osemenjevanje krav mlečnih pasem z mesnimi pasmami, da bi v Sloveniji vzredili več telet za pitanje in s tem zmanjšali uvoz telet iz drugih držav.

Predlagano je bilo, da bi bili do sredstev upravičeni le tisti kmetje, ki zemljo obdelujejo, pridelujejo hrano in na teh območjih živijo.

Del sredstev v okviru razpisov bi bilo potrebno nameniti tudi manjšim mešanim kmetijam, saj te predstavljajo velik delež pridelave in prireje ter doprinosa k ohranitvi obdelanih kmetijskih površin.

V petek, 26. februarja 2021 pa bo potekal regijski posvet zadružnikov celjske, koroške-savinjsko-šaleške, ptujsko-ormoške, prekmursko-prleške, štajerske, dolenjske, belokranjske in posavske regije.

Preberite tudi