Ministrstvo bo upoštevalo pripombe zveze in iz predloga novega 3.č člena umaknilo pomožno kmetijsko gozdarsko opremo ter premične objekte za rejo živali v leseni izvedbi ter jih uvrstilo v poseben člen, na podlagi katerega bo njihova uporaba na kmetijskih zemljiščih neposredno dovoljena in neodvisna od vključenosti v občinske prostorske načrte. Prav tako bo delno upoštevana pripomba, na podlagi katere bo na kmetijskih zemljiščih dovoljeno postavljati druge kmetijske gradbene inženirske objekte (razen ribogojnic in manež), ki v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje objektov, spadajo med nezahtevne objekte. Manjša kapaciteta kot je kapaciteta za nezahtevne objekte bo predvidoma določena le pri koritastih silosih, vendar še zmeraj večja od prvotno predlagane 150 m2. Kmetijsko ministrstvo bo predlog zveze, da se odločitev za izvedbo presoje vplivov na okolje in celovite presoje vplivov na okolje v celotnem postopku umeščanja v prostor objektov za intenzivno rejo živali na podlagi občinskih podrobnih prostorskih načrtov presoja izključno glede na objektivna merila iz predpisa, ki ureja posege v okolje, ponovno preučilo in usklajevalo z ministrstvom, pristojnim za okolje. Prav tako bo kmetijsko ministrstvo ponovno preučilo izjemo, ki jo zveza pri prometu s kmetijskimi zemljišči predlaga za kmetijske zadruge, da lahko zadruge, ki sodelujejo v prometu s kmetijskimi zemljišči na podlagi vrstnega reda iz 23. člena, iz osnovne kmetijske dejavnosti dosegajo manj kot 50 % prihodkov. Za določitev ustreznega deleža bo Zadružna zveza Slovenije pri članicah izvedla anketo.

Preberite tudi